آتش در خانه مکرون


تهران-ایرنا- مواضع رئیس جمهور فرانسه درباره اعترضات در این کشور، استفاده ابزاری از حقوق بشر و استانداردهای دوگانه الیزه نسبت به حق آزادی بیان را بیش از پیش به نمایش گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157953/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی