آذربایجان، دژ مستحکمی برای دفاع از کیان ایران است

فتح الهی اظهار کرد: علت اینکه بیگانگان همواره به این گذرگاه تاریخی (آذربایجان) فشار آوردند به دلیل ظرفیت آن است چرا که این گذرگاه تاریخی می‌تواند برای فلات ایران امنیت بوجود آورد.

وی با اشاره به جریان ها و حوادث روی داده در آذربایجان با هدایت بیگانگان و با بیان اینکه در حوادثی که تحت تاثیر میسونرهای آمریکایی صورت گرفت انگلیسی ها می‌خواستند با برخی ارتباط برقرار کرده و به دنبال یارگیری بودند، گفت: ولی چرا از مردم آذربایجان یارگیری نکردند؟ که باید گفت مردم آذربایجان هرگز تسلیم هجمه ها و دسیسه‌های آنها نشدند.
این استاد دانشگاه افزود: اگر امروز در حوزه‌های علمی و سایر حوزه‌ها بزرگانی چون شیخ صفی الدین اردبیلی، شمس تبریزی، حافظ حسین کربلایی، اوحدی مراغه ای، حسام الدین چلپی و پروفسور هشترودی را در آذربایجان شاهدیم که همه این افراد در بستری که تحت فشار و تاثیر بیگانگان بوده، سر برافراشتند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه امروز دشمن با تمدن ایرانی مشکل دارد، گفت: وقتی فردی مثل زاهدی آخرین سفیر شاه، به شهادت سردار سلیمانی واکنش نشان می‌دهد این واکنش، قابل تصور برای آمریکایی‌ها نیست چون این مهم را به آنها بیان می‌کند که حوزه تمدنی ایران می‌تواند از آدمی مثل زاهدی، چنین شخصی بسازد.

وی با بیان اینکه بیگانگان در فرهنگ غنی آذربایجان نتوانستند نفوذ کنند، افزود: اقوام مغول، غزها، سلحوقیان، عثمانی ها و روس‌ها هم نتوانستند در مسیر تاریخی حفظ سرزمین مادری و صیانت از دین، زبان و فرهنگ آذربایجان مانع ایجاد کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدصادق فتح الهی روز دوشنبه در چهارمین نشست «بازتاب» بازشناسی زیست بوم فرهنگی آذربایجان غربی با موضوع آذربایجان نگهبان امنیت فلات ایران افزود: آذربایجان پس از اسلام نیز با مقاومت در برابر حکام اموی و عباسی و با انتخاب مکتب تشیع و نه مذاهب درباری خلفای عباسی بغداد و شام، در ادوار مختلف به پاسداری از کیان، ملت، میهن، دین و ناموس خود پرداخته است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: فرزندان آذربایجان همیشه خود را پاره تن ایران بزرگ دانسته و به شهادت تاریخ هرگز دنبال واگرایی نبوده و خواسته هایشان پیوستن بخش‌های جدا شده مام میهن بوده لذا وصله ناجور جدایی طلبی و ضدیت با امنیت و منافع ملی، هرگز به فرزندان آذربایجان نخواهد چسبید.

به گزارش ایرنا، در این نشست به دلایل اهمیت آذربایجان و جایگاه آن در دوره‌های مختلف اعم از ساسانیان، هخامنشانیان، پیش از اسلام، حمله اعراب، جنگ‌های دولت عثمانی و غائله های مختلف پرداخته شد و همچنین پرسش و پاسخی پیرامون محور این نشست صورت گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949551/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%98-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی