آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده تهران نتیجه دیپلماسی متوزان دولت سیزدهم بود


تهران- ایرنا- کارشناس مسائل منطقه گفت: نگاه دولت سیزدهم از ابتدا سیاست متوازن، گفت‌وگو با غرب اما در عین حال نگاه به شرق و تقویت روابط با کشورهای همسایه و تقویت دیپلماسی بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208403/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی