آغاز روند استیضاح وزیر کشور در کمیسیون شوراهای مجلس صحت ندارد


تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: تاکنون روند استیضاح وزیر کشور در این کمیسیون کلید نخورده است و ادعای آغاز این فرآیند صحت ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179820/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی