آنچه در سفر فشرده و ۲روزه رییس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد گذشت؟


یاسوج – ایرنا- سفر رییس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد ضمن اینکه با کلنگ زنی و افتتاح های پرشمار و فشرده ای همراه بود برای مردم این استان خیر و برکت های دیگری هم داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173429/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DB%B2%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی