آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی ابلاغ شد

به موجب اصلاح آیین نامه مذکور،  شرط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیر آموزشگاههای رانندگی، صرفاً برای آن دسته از آموزشگاههایی که پس از ابلاغ این آیین نامه پروانه تأسیس اخذ کرده‌اند، معتبر خواهد بود.

در این راستا، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به صدور مجوز برای فروش اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84927033/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

هیات وزیران در جلسه ۲۴ مهر، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور و در اجرای بند (ط) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به این وزارتخانه اجازه داد اموال غیرمنقول مازاد خود را که در اجرای ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت مزبور مجوز فروش آنها به موجب مصوبات هیات وزیران صادر شده و تاکنون به فروش نرسیده است را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب مذکور در بند قانونی یاد شده واریز و هزینه کند.

به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۲۷ مهر،  در راستای سهولت کسب و کار و تمدید مجوز برای دارندگان پروانه آموزشگاه‌های رانندگی، با اصلاح بند (چ) ماده (۴) از آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی درباره شرایط فعالیت مؤسس و مدیر آموزشگاههای مذکور موافقت کرد.

صدور مجوز برای فروش اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی