ابهامات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها چه بود؟


تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان گفت: عمده اشکالات شورا به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها ناظر به ابهاماتی است که نیاز به رفع آن‌ها از سوی مجلس دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060783/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی