اجرای عملیات رهگیری و انهدام اهداف هوایی شبانه و روزانه


تهران-ایرنا- سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۴ از اجرای عملیات تیراندازی شبانه و روزانه به اهداف هوایی در این رزمایش خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85418248/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی