احتمال خروج ایران از NPT در صورت اصلاح نشدن موضع اروپامنبع: https://www.irna.ir/news/85006072/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-NPT-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی