احزاب برای دریافت یارانه گزارش مالی ۱۴۰۱ را ارائه کنند


تهران- ایرنا- کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروههای سیاسی دریافت مجدد یارانه را به ارائه گزارش مالی سال ۱۴۰۱(درآمدهای مالی و صورت هزینه‌ها) احزاب و گروههای سیاسی و تایید آن منوط کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083897/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی