اختصاص۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با مخاطرات به سازمان مدیریت تهران

به گزارش ایرنا، هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی در راستای ارتقای سطح عملیاتی مدیریت بحران در حوزه مقابله با مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای جهت تجهیز سوله مدیریت بحران و آزمایشگاه‌های تخصصی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران و تقویت زیرساخت‌ها در زمینه تشخیص هویت اجساد و بررسی‌های انجام شده، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اختصاص داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928094/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی