ادای احترام دکتر رئیسی به یادبودی قهرمانان استقلال زیمبابوه


تهران – ایرنا – رئیس جمهور با حضور در بنای یادبود قهرمانان ملی زیمبابوه به مقام آنها ادای احترام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169089/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی