اذعان آمریکا به هراس از انتقال تکنولوژی میان ایران و روسیه 


نیویورک – ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تداوم ادعاهای ضد ایرانی درباره جنگ اوکراین، به هراس واشنگتن  از انتقال تکنولوژی میان ایران و روسیه اذعان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964548/%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی