استاد حوزه و دانشگاه: امید آفرینی رسالت همگانی است


بوشهر – ایرنا – استاد حوزه و دانشگاه گفت: در این شرایط حساس وظیفه هر سخنران و کسانی که رسانه در دست دارند تقویت ایمان و امید در جامعه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131045/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی