استاندار: نگاه ویژه به کردستان در همه ارکان دولت وجود دارد
سنندج- ایرنا- استاندار کردستان گفت: در دولت سیزدهم از شخص رییس جمهور گرفته تا تمام اجزای دولت، علاقه مندی و جدیت برای توجه ویژه به کردستان وجود دارد و ما باید بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230623/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی