استقبال ایران از پایبندی طرف افغان به بخشی از معاهده هیرمند


تهران-ایرنا- نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: پایبندی طرف افغان و عمل به بخشی از مفاد معاهده سال ۱۳۵۱ رودخانه هیرمند میان دولت‌های ایران و افغانستان، نشانه مثبتی بر آغاز تعاملات سازنده در اعتماد سازی و حسن همجواری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204821/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی