اسلامی: ۲۰ پروژه رادیودارو در دست اجرا داریم


تهران – ایرنا – معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی، ٢٠ فروردین روز ملی فناوری هسته ای را روز میثاق مجدد و وفای به عهد دانست و گفت: ۲۰ پروژه رادیودارو در دست اجرا داریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077416/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی