اعتبار ۷۱۰۰ میلیارد تومانی وزارت نفت برای خدمات اجتماعی در خوزستان

وی خاطرنشان کرد: مبلغ مصوب شده، در پروژه‌های عام المنفعه‌ای همچون آبرسانی، مراکز آموزشی، اماکن ورزشی، توسعه شبکه برق و تکمیل و تجهیز مراکز درمانی هزینه خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84855534/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B7%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

به گزارش ایرنا، محمود قائدی روز دوشنبه در این توئیت نوشت:‌ وزارت نفت در دولت سیزدهم ۷ هزار و یکصد میلیارد تومان در قالب مسئولیت اجتماعی فقط برای استان خوزستان تعریف کرده است.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی