اعتصابات جواب نداد؛ به سمت مردم شلیک کردند

تهران-ایرنا- اقدام تروریستی شب گذشته در بازار ایذه و اصفهان بیش از پیش این واقعیت را آشکار می‌کند که برنامه‌ریزی برای به آشوب کشیدن ایران صرفا به تجمعات خیابانی و اعتصابات سراسری محدود نمی‌ماند و پازل اغتشاشات را قرار است اقدامات تروریستی تکمیل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84945957/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF