اعطای «تابعیت» اروپایی برای خرید امنیت جاسوسان و تروریست‌ها


تهران – ایرنا – حمایت و اعطای تابعیت به رهبران گروه‌های تروریستیِ ضدایرانی، همواره سیاست ثابت دولت‌های غربی در قبال ایران بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107316/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی