افزایش ۵۰درصدی یارانه پرداختی به مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت: دولت برای نخستین بار با افزایش ۵۰درصدی یارانه مراکز نگهداری شبانه روزی معلولان موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956494/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی