اقدام دولت در تادیه بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی قابل قدردانی است


تهران – ایرنا – امام جمعه موقت تهران گفت: از ابتدای دولت سیزدهم در حوزه تأمین‌اجتماعی قدم‌های ارزشمند و قابل تقدیری برداشته شده است. دولت با تادیه بدهی ۱۸۰ هزار میلیاردی به این سازمان، زمینه تسویه بدهی کلان این نهاد بیمه‌ای به نظام بانکی را تدارک کرد و نظام بانکی با این تسویه حساب توانست به وضع خود سامان دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206053/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی