اقدام ناوهای آمریکایی، پاسخ کوبنده ایران را به‌دنبال خواهد داشت


اصفهان-ایرنا- امام جمعه موقت اصفهان گفت: هر اقدام ناوهای آمریکایی که مدتی است تا نزدیکی خلیج فارس آمده اند پاسخ کوبنده و نابود کننده ایران را به‌دنبال خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195727/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی