الزامات «همکاری کامل» قوا برای عبور از میدانِ مشکلات


تهران-ایرنا- «همکاری کامل» شرط عبور از شرایط دشوار امروز ایران است؛ شرطی که رهبر انقلاب آن را گره‌گشای کارها می‌دانند. این همکاری کامل اما الزاماتی دارد که به تأکید رئیس‌جمهور، دولت خود را مقید به آن می‌داند و البته از دیگر قوا هم متوقع چنین رویکردی‌ست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090679/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی