امام جمعه موقت تهران: دولت سیزدهم با وجود جنگ ترکیبی دستاوردهای قابل توجهی داشته است


تهران – ایرنا – امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی و ارتباطات جهانی در نقطه عطف قرار دارد، گفت: با وجود فشارهای خارجی و جنگ ترکیبی دولت سیزدهم تاکنون دستاوردهای قابل توجهی داشته که با حمایت و بصیرت مردم به دست آمده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064945/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی