امام جمعه موقت تهران: سرمایه اجتماعی مهمترین رکن توسعه جوامع انسانی است


تهران – ایرنا – امام جمعه موقت تهران مهمترین رکن توسعه و پیشرفت جوامع انسانی را سرمایه اجتماعی خواند و گفت: سرمایه اجتماعی مفهوم نو در ادبیات سیاسی و اجتماعی امروز جهان است و سه عنصر سطح آگاهی، سطح اعتماد و سطح مشارکت را در بر می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965299/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی