امام جمعه موقت زنجان: دشمنان به دنبال تهدید امنیت ملی هستند


زنجان – ایرنا- امام جمعه موقت زنجان گفت: دشمنان به دنبال تهدید امنیت ملی کشور هستند و ما هم باید در مقابل آنها مقتدرانه و هوشیارانه عمل کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229125/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی