امیدواری وزیر خارجه لهستان برای نتیجه بخشی مذاکرات رفع تحریم‌ها


تهران- ایرنا- وزیر خارجه لهستان، ایران را شریک مهم ورشو در منطقه توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات رفع تحریم‌ها به موفقیت برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956052/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی