امیرعبداللهیان از مواضع دبیرکل سازمان شانگهای درمورد فلسطین تمجید کرد


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در دیدار دبیرکل سازمان همکاری شانگهای ضمن تمجید از مواضع مثبت و سازنده وی درخصوص رخدادهای فلسطین، این مواضع را حامل پیامی خوب برای منطقه و حاکی از توجه این سازمان به امنیت و صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا ارزیابی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332255/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی