امیرعبداللهیان: اعضای بریکس از عضویت ایران استقبال کردند


کیپ‌تاون- ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اعضای اصلی بریکس با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های ایران، از عضویت کشورمان در این گروه استقبال کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129784/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی