امیرعبداللهیان با رئیس العلمای جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین دیدار کرد


تهران- ایرنا- در دیدار حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با حسین افندی کاوازوویچ رئیس العلمای جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین، درخصوص وضعیت و ارزش‌های مشترک مسلمانان و تاریخ و فرهنگ مشترک بین دو کشور گفت‌ وگو شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963422/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی