امیرعبداللهیان با رئیس جمهور زنگبار دیدار کرد
تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه کشورمان با حسین موینی رئیس جمهور زنگبار دیدار و گفتگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84866652/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی