امیرعبداللهیان با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل دیدار کرد


ژنو – ایرنا – وزیر امور خارجه با «فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042727/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی