امیرعبداللهیان برای شرکت در نشست همسایگان افغانستان وارد سمرقند شد


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در چهارمین نشست همسایگان افغانستان که با حضور ایران و ۶ کشور دیگر برگزار خواهد شد، وارد سمرقند ازبکستان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081141/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی