امیرعبداللهیان: در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه، جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ را اجزای جدایی‌ناپذیر خاک پاک ایران دانست و تاکید کرد: در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966544/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی