امیرعبداللهیان سمرقند را به مقصد تهران ترک کرد


تهران – ایرنا – امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که در رأس هیأتی برای شرکت در چهارمین نشست کشورهای همسایه افغانستان به سمرقند سفر کرده بود این شهر را به مقصد تهران ترک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081976/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی