امیرعبداللهیان: ‏قدرت بازدارندگی ایران، تضمین کننده امنیت و صلح پایدار منطقه است


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در توئیتی ‏قدرت بازدارندگی ایران را تضمین کننده امنیت و صلح پایدار منطقه دانست و نیز بر تداوم جدی توسعه روابط دوستانه و شراکت سازنده با همسایگان تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132721/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی