امیرعبداللهیان: متناسب با رفتار اروپا گام‌های بعدی خود را تنظیم می‌کنیم
تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه، مواضع فرانسه در تشویق اغتشاش در ایران را غیردوستانه خواند و گفت: ایران به دقت رفتار اتحادیه اروپا را تحت نظر داشته و متناسب با آن گام‌های بعدی خود را تنظیم خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009813/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی