امیر استشهادیون، عباس همه دوران


شیراز – ایرنا – روزهای نخست جنگ تحمیلی نام “دوران” را پر رنگ در دل خود دارد، خلبانی که هر یک از پروازهای پرشمار، رکورد شکن و سرفرازانه او معادلات دفاع مقدس را به نفع ایران اسلامی برگرداند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178513/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی