امیر عبداللهیان : اقدام امروز در سفارت آذربایجان تروریستی نبوده و انگیزه مهاجم شخصی بوده است


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اقدام امروز در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران تروریستی نبوده و انگیزه مهاجم صرفا شخصی بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011328/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی