انتشار دومین شماره «مجله دیپلمات»


تهران- ایرنا- دومین شماره فصلنامه «دیپلمات» به کوشش مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه با هدف تعامل دوسویه با جامعه دیپلماتیک و سفرای مقیم تهران منتشر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060851/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی