انتقاد کنعانی نسبت به عدم احترام به حقوق معترضان در فرانسه


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با انتقاد از عملکرد اروپا در قبال حقوق بشر گفت: درس‌های حقوق بشری این مدعیان برای دیگران است و خود در عمل بدان‌ها بیگانه‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054457/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی