اگر ثابت شود طالبان حقابه ایران را نمی‌دهند باید پاسخگو باشد


تهران – ایرنا – نماینده ویژه رییس جمهور در افغانستان گفت: اگر ثابت شود در سد آب هست و طالبان حقابه ایران را نمی‌دهند، آنها باید پاسخگوی کار خود باشد. برای ایران هم حجت تمام می‌شود و دولت می‌داند که چطور باید عمل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115834/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی