ایران بر اساس دیدگاه راهبردی و سیاست‌های اصولی، راهکار بحران یمن را سیاسی می‌داند


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: ایران بر اساس دیدگاه راهبردی و سیاست‌های اصولی خود، راهکار بحران یمن را سیاسی دانسته و بر لغو کامل محاصره، برقراری آتش بس سراسری، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و یکپارچگی یمن، ایجاد روند سیاسی با حضور همه گروههای یمنی تاکید می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070077/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی