ایران تحت فشار و تهدید حاضر به مذاکره نیست


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: مقامات آمریکایی می دانند ایران در زیر فشار و با تهدید حاضر به مذاکره و امتیاز نیست، توافق منطق خود را دارد و موضع ایران با مذاکرات برجام کاملاً روشن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961581/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی