بازداشت شهروندان آذربایجان با ادعای ارتباط با ایران غیرقابل پذیرش است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن رد هرگونه ارتباط رسمی و غیررسمی شهروندان دستگیر شده جمهوری آذربایجان به اتهام واهی نهادهای ایرانی، گفت: بازداشت و زندانی کردن بسیاری از شهروندان با ادعای ارتباط با ایران مسموع نبوده و غیرقابل پذیرش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114837/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی