بازدید رییس مجلس ازبکستان از پارک علم و فناوری خراسان رضوی


مشهد-ایرنا-  رییس مجلس قانون‌گذاری ازبکستان از پارک علم و فناوری خراسان رضوی بازدید کرد و توجه ایران اسلامی به توسعه فناوری را ستود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104398/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی