بازگشت به مدار تولید و رنجی که گنج شد


تهران – ایرنا -دولت آیت الله رئیسی در ابتدای فعالیت خود با زمین گیرشدن ۴۰ درصدی واحدهای مستقر در صنعت کشور مواجه بود ولی با همت و مدیریت جهادی توانست در نیمه عمر خود ۵ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی شاخص را با سرمایه گذاری ۱۱۶ هزار میلیارد تومانی به مدار بازگرداند و به وضعیت نامطلوب و رنج کارگران پایان بخشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203505/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی