بازگشت‌ به‌ کار مدیر ضد فساد با پیگیری بازرس ویژه رئیس‌جمهور


تهران – ایرنا – رئیس سابق اداره منابع طبیعی بابل که به‌خاطر جلوگیری از زمین‌خواری برخی اشخاص متنفذ در این منطقه با فشارها و مداخلات غیرقانونی برکنار شده بود، به مسئولیت قبلی خود بازگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137469/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی