بازی تکراری با مهره گریز از مرکز


تهران- ایرنا- فعال کردن گسل‌های قومی در راستای اهداف تجزیه‌طلبانه فرایندی مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه طیفی از بازیگران خارجی اعم از قدرت‌های بین‌المللی و برخی دولت‌های منطقه‌ در طول تاریخ معاصر ایران بارها به آن توسل جسته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957916/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی